Tip: swipe het beeld van de kerkdienst op je tablet of smartphone even naar boven
en daar staan de liederen, lezingen en muziek op een rij onder het beeld.

Livestreamdienst (helaas geen kerkgangers mogelijk)

Kerstavond vanuit de Protestantse Bethelkerk te Amsterdam-Noord

donderdag 24 december 2020 20:50

Voorganger: ds. Annemarie van Wijngaarden
Lector: Liesbeth Oepts
Camera: Hans Visser
Muziek: leden van de cantorij
Manuel van der Ploeg, cello
Marja van der Ploeg, orgel

Lezingen: Jesaja 9: 1-6
Lucas 2: 1-7
Lucas 2: 8-14
Lucas 2: 15-20

Muziek: Sonate I van A. Vivaldi
– largo
– allegro
– largo
– allegro

Liederen: 480
psalm 2: Antifoon: Eer God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen.
1. ‘Heb Ik hem niet gezalfd tot mijn koning op de Sion, mijn heilige berg?’
2.Hij sprak tot mij: ‘Gij zijt mijn zoon, Ik riep heden u in het leven.’
3. Eer zij de heerlijkheid Gods: Vader, Zoon en heilige Geest. Antifoon

476
487: 1 en 2
482: 1 en 3
503: 1, 2 en 4
477: 2, 4 en 5
507
498: 1, 4 en 5

Collectedoeleinden: wijkdiaconie
kerstcollecte eigen doel

 

 

Voor kerkgangers: Graag een mondmasker op van voordeur tot uw zitplaats.
zie: https://www.bethelkerkamsterdam.nl/147-protocolengebruiksplan

21e zondag na Pinksteren      25 oktober 2020

In deze dienst van afscheid en losmaking:
voorganger: ds Trinus Hibma
consulent: ds Paula de Jong
zang: Bethelcantorij o.l.v. cantor-organist Marja van der Ploeg
muziek: Esther van der Ploeg (hobo) en Manuel van der Ploeg (cello)
lector: Wilma Visser
kyriegebed: Caroline de Groot
voorbeden: Leo Linde, Jonatan Bartling (Zinnig Noord), Deborah van Stuijvenberg (Diaconaal opbouwwerk), Paula de Jong.
ouderling: Leo Linde
camera: Hans Visser en Dirk Luyten
gastvrouw: Sita Heidbuurt
koffiedienst: Merel, Louise en Iris Bouw
en vele anderen.

Muziek
Concerto in d van Alessandro Marcello: andante e spiccato
Concerto in d van Alessandro Marcello: adagio    
Orgel en cello: Prière van Camille Saint-Saëns
Concerto in d van Alessandro Marcello: presto

Lezingen:
Deuteronomium 6:4-9
Matteüs 22:34-40

Liederen:
291d
217      
301g
306
283
Alles wordt nieuw 3/19 Als je geen liefde hebt voor elkaar…
316
339 a
Oude Liedboek 487:1,3  De Heer heeft mij gezien en onverwacht…
369b
425

 

 

 

20e zondag na Pinksteren               18 oktober 2020

Voorganger: Ds. Ole van Dongen
Lector: Liesbeth Oepts

Camera: Dirk Luyten
Muziek: Annika Trentepohl, blokfluit
             Marja van der Ploeg, orgel

Lezingen: Jesaja 45: 1-7
                 Mattheus 22: 15-22

Muziek: Variaties over psalm 96 van Annika Trentepohl
              In delen de sonate van Jaques Paisible voor blokfluit en        
              orgel.

Liederen: refrein 296
                130a
                 867
                 96: 1, 3 en 5
                 339a
                 967: 1, 3, 4 en 6

Collecte: hospice Kuria
               kosten eredienst.

 

 

 

19e zondag na Pinksteren             11 oktober 2020

In deze dienst:
voorganger: ds Trinus Hibma
cantorij:    olv Esther van der Ploeg
organist:    Flip Noordam
lector:       Anke Heerma
camera:    Hans Visser
ouderling en kyrie: Henny Linde
gebarentolk:          Régine Bax
kinderen:    Hanneke van der Veen

Zondag van het werelddiakonaat; oogstdienst; dienst met Dovengemeente
Voorstellen van Tosca Boot en afscheid van Judith Kostelijk, tienerwerkers

Lezingen         Jesaja 25:6-9
                      Mattheus 22:1-14
Liederen:
294
Tussentijds 4
304
716
23c
339a
712
384:1,5,6,7,8,9
713:1,2,5

Collecten 1. Werelddiaconaat; projecten in dorpen van zusters in Rwanda
               2. Jeugdwerk in Amsterdam

 

18e zondag na Pinksteren dienst vanuit de Bethelkerk te Amsterdam-Noord

Voorganger: Margrietha Reinders
Lector: Wilma Visser
Ouderling: Hans Visser
Camera: Hans Visser

Muziek: Marja van der Ploeg
Muziek: Andante uit sonate IV van  F. Mendelssohn-Bartholdy
             Lobe den Herren van M. Reger

Liederen: lied 400: 1, 2 en 3 uit het oude liedboek
                lied 400: 8, 9 en 12 uit het oude liedboek
                216
                psalm 118: 1, 5 en 8
                256
                802: 1, 4 en 5
                978

Lezingen: psalm 118
                Hebreeën 11: 1-6

Collecten: Kerk en Israël voor ontmoeting en dialoog
                 Kerk

 

17e zondag na Pinksteren, 27 september 2020

voorganger: Huub Waalewijn
Ouderling: Ria Bakker
Diaken: Leo Linde
Camera: Dirk Luyten
Lector: Rie Muller
Muziek: Marja van der Ploeg

Muziek: Toccata in d van M. Weckmann
             Moderato assai van G. Merkel

Liederen: refrein 296
                210: 1, 2 en 3
                869: 1 en 2
                19: 1
                160a
                 992
                 993: 1,2,3,4 en 7
Lezingen: Psalm 25: 1-10
                 Filipenzen 2: 1-13

Collecten : Koopvaardijpastoraat in Nederlandse havens
                 Educatie en toerusting van gemeenteleden

 

 

 

20 september, 16e zondag na Pinksteren, 1e van de herfst

Voorganger: Gerson Gilhuis
camera: Hans Visser
Lector: Leo Linde
Diaken: Dirk Luyten
Muziek: Marja van der Ploeg

Muziek:

Liederen: refrein lied 296
              121: 1 en 3
              117 (3x)
              655: 1 en 4
              991: 1, 2, 4 en 7
              Amazing Grace
              791: 1, 2 en 4

Lezing: Mattheüs 20 1-16

Collecten: 1. Stap verder. Diaconaal inloophuis in Amsterdam Zuidoost.
                   2. Pastoraat. Omzien naar elkaar.

 

 

 

BETHELKERK                                            15e zondag na Pinksteren
AMSTERDAM                                              13 september 2020

Voorganger: ds Trinus Hibma
Orgel: Marja van der Ploeg

Zang: cantorijleden
Lector: Liesbeth Oepts

Camera: Hans Visser

Orgelspel        De gemeente is stil
                          Nun lob mein Seele den Herren van J.G. Walther


De klok luidt: De kinderen, en zij die dienst doen komen binnen
                        De kaarsen worden aangestoken
                        Wanneer de klok zwijgt, gaat de gemeente staan

Groet en bemoediging
                        De Eeuwige zij met u!
                        TROUW EN GOEDHEID VAN ONZE GOD.
                        Onze hulp in de Naam van de Eeuwige
                        DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Drempelgebed            294

Intochtslied     212:1,2,3 (hierna gaat men zitten)

Kyriegebed     ...en daarom bidden wij:
                        HEER, ONTFERM U!
                        CHRISTUS, ONTFERM U!
                        HEER, ONTFERM U!

Gloria             305

Inleiding en verhaal met de kinderen

Lied van de Zondag 919 

Lezing             Exodus 32:7-14
De HEER zei tegen Mozes: ‘Ga terug naar beneden, want jouw volk, dat je uit Egypte hebt geleid, misdraagt zich. 8Nu al zijn ze afgeweken van de weg die ik hun gewezen heb. Ze hebben een stierenbeeld gemaakt, hebben daarvoor neergeknield, er offers aan gebracht en gezegd: “Israël, dit is je god, die je uit Egypte heeft geleid!”’ 9De HEER zei verder tegen Mozes: ‘Ik weet hoe onhandelbaar dit volk is. 10Houd mij niet tegen: mijn brandende toorn zal hen verteren. Maar uit jou zal ik een groot volk laten voortkomen.’ 11Mozes probeerde de HEER, zijn God, milder te stemmen: ‘Wilt u dan uw toorn laten woeden tegen uw eigen volk, HEER, dat u met sterke hand en grote macht uit Egypte hebt bevrijd? 12Wilt u dat de Egyptenaren zeggen: “Hij heeft hen bevrijd om hen in het ongeluk te storten, om hen in het bergland te doden en van de aarde weg te vagen”? Wees niet langer toornig en zie ervan af onheil over uw volk te brengen! 13Denk toch aan uw dienaren Abraham, Isaak en Israël, aan wie u onder ede deze belofte hebt gedaan: “Ik zal jullie zo veel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn, en het hele gebied waarvan ik gesproken heb zal ik hun voor altijd in bezit geven.”’ 14Toen zag de HEER ervan af zijn volk te treffen met het onheil waarmee hij gedreigd had.

Zingen             psalm 103:1,2,3

Lezing             Mattheus 18:21-22

21Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’ 22Jezus antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven. 

(Afgesloten met:) Lof zij U Christus in eeuwigheid. AMEN

Zingen            796:1

Verkondiging

Zingen             974:1,3,5

Voorbeden en stil gebed; ONZE VADER

Slotlied            834

Zegen              AMEN

Orgelspel        Nun danket alle Gott van S. Karg-Elert.


 

 

 

12e zondag van de zomer vanuit de Bethelkerk in Amsterdam-Noord

zondag 6 september 2020 9:55

Voorganger: Ds. Wilken Veen
Lector: Wilma Visser
Camera: Dirk Luyten
Muziek: Marja van der Ploeg

Muziek: Allein Gott in der Höh sei Ehr van J.P. Sweelinck
Allegro Moderato van G. Merkel

Liederen: Refrein 296
Psalm 139: 1 en 2
Lied 302: 1
psalm 119: 33 en 34
Lied 339a
Lied 838
Lied 919

Lezingen: Ezechiël 33: 7-11
Mattheüs 18: 1-20

 

 

 

 

13e zondag na Pinksteren 11e van de Zomer

met kerkgangers en livestream
zondag 30 augustus 2020   begint om 9:55

ds Trinus Hibma

Deze zondag is de start van het nieuwe seizoen van het kerkelijk leven. Ondanks de beperkingen vanwege ‘Corona’ hopen we op een goed en vruchtbaar jaar.
In deze dienst zijn voor het eerst weer kerkgangers welkom. Er kunnen ca 40 mensen veilig bijeenkomen. Samen zingen kan niet helaas. Ook blijven koffiedrinken in het gebouw kan voorlopig niet. In de Pastorale Brief nummer 6 staan de regels voor de kerkgang. Volgt u de aanwijzingen van de coördinator?

Lector: Hermien Monsels
Orgel: Marja van der Ploeg
Zang: cantorijleden
Coördinator: Dirk Luyten
Camera: Hans Visser

Muziek: orgel
Herr Jesu Christ dich zu uns wend’ van J.G. Walther
Nun danket alle Gott’ van Max Reger

Liederen:
291 D
216
304 (gloria)
923:1,2
105:1,2
339 A (acclamatie)
978
369 B (Onze Vader…)
425

 

 

 

11e zondag na Pinksteren

16 augustus 2020

Voorganger: ds Trinus Hibma
Lector: Martin Hopman
Orgel: Marja van der Ploeg
Blokfluit: Annika Trentepohl

Camera: Dirk Luyten

 

Muziek
Bewerking van psalm 67
Henry Purcell Sonate in d - Adagio-Allegro
Henry Purcell Sonate in d   - Largo-Vivace

Lezingen
Jesaja 56:1-7
Mattheus 15:21-28

Liederen
291 D

215:1,2,3,7  
869:1,2    
146 A: 1,3
339a
647
369 B
993

 

 

 

achtste zondag van de zomer

zondag 9 augustus 2020 9:55

Margrietha Reinders

Viering van de achtste zondag van de zomer via streaming van de Protestantse gemeente van Amsterdam-Noord vanuit de Bethelkerk
Voorganger: Margrietha Reinders
Camera: Jeroen van Daalen
Tolk:, de vertolking is aangepast aan de doelgroep’.
Lector: Evert Kuut
Muziek: Marja van der Ploeg

Muziek: Herzlich lieb hab ich dich, O Herr van J.G. Walther
Canzonetta in a van D. Buxtehude
Liederen: refrein lied 296
287: 1 en 2
287: 4 en 5
793
967: 1, 5 en 7
791: 1, 3, 5 en 6
283: 1, 4 en 5

Lezing: psalm 126

 

 

 

 

 

zevende zondag van de zomer


Viering van de Protestantse gemeente Amsterdam-Noord
vanuit de Bethelkerk via streaming op zondag 2 augustus 2020

Voorganger: Zwanine Siedenburg
lector: Wilma Visser
camera: Hans Visser
Muziek: Marja van der Ploeg

Muziek: Improvisation in A-dur van Camille Saint-Saëns
Lobe den Heeren, den mächtigen König der Ehren van Max
Reger

Liederen: 296 refrein
841: 1 en 2
372: 1 en 2
339a
675:1
146c: 1 en 7

Lezing: Mattheüs 14 : 13-21

 

 

 

 

 

 

Vierde zondag van de zomer

zondag 12 juli 2020 9:55

Ds. Kees Zwart

Livestream vanuit de Protestantse gemeente Amsterdam-Noord
Camera: Jeroen van Dalen
Lector: Liesbeth Oepts
Muziek: Marja van der Ploeg

Muziek: Wer nun den lieben Gott lässt walten van Joh. Seb. Bach
Canzonetta in G van D. Buxtehude

Liederen: 296 refrein
625
119b
339a
360: 1, 4, 5 en 6
905: 1 en 4

Lezingen: Romeinen 7,21-25a en 8,5-6
Matteüs 13,1-9

Uitzendingen (23)

 

 

BETHELKERK                                          5e zondag na Pinksteren
AMSTERDAM                                            5 juli 2020
Livestream Protestantse Wijkgemeente Amsterdam-Noord
Zangstemmen: LARK uit Nieuwendammerkerkgemeente
Muziek: Marja van der Ploeg
Camera: Dirk Luyten
Lector: Lineke Lith
Voorganger: ds Trinus HibmaMuziek    Preludium van Cornelis Bute

De klok luidt

Groet en bemoediging

                       De Eeuwige zij met u.
                        Onze hulp in de Naam van de HEER
                        DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Intochtslied    967:1,5,6,7

Kyriegebed    ...en daarom bidden wij:       
LARK:   Kyrie eleison.                                 muziek: John L. Bell (geb. 1949)

Gloria LARK                                              tekstbewerking en muziek: J.N. Bosch

Gij ganser aarde, juicht de Here,
dient de Here met blijdschap.
Gij ganser aarde, juicht de Here,
komt voor zijn aanschijn met vrolijk gezang;
weet dat de Heer is God.
Hij heeft ons gemaakt, niet wij, zijn volk,
de schapen zijner weide.
Gaat in tot zijne poorten met lof,
in zijn voorhoven met lofgezang.
Looft Hem, prijst zijne naam,
want de Heer is goed
en zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid;
en zijn getrouwheid is van geslachte tot geslacht!

Voor de kinderen

Lied met de kinderen           Met Andere Woorden 15      Wij zijn bij U gekomen

Lezing                        Zacharia 9:9-10

Zingen            LARK
tekst: uit de Psalmen 66:1 en 99:3                                                      muziek: Johannes Matthias Michel (geb. 1962)

Jubilate Deo! Jubilate omnis terra!  Jubilate Domino!  Laudate nomen ejus. Laudate nomen Domini!      
vrije vertaling:              Heel de aarde, juich voor God!        Prijs de naam van de Heer!

Lezing                        Mattheus 11:25-30

Acclamatie     339a

Verkondiging

Zingen 550:1  

Zingen            LARK

tekst en melodie voor 1862: Uncle Wallis Willis (±1820-±1888) (Choctaw indiaan Oklahoma)                                                  
zetting: Anthon Lith (1913-1994)
Antonie Jacobus Lith   Maarsseveen (NL) 13-02-1913 – Amsterdam (NL) 15-09-1994

Steal away to Jesus.
Steal away home,
I ain’t got long to stay here.
My Lord, he calls me by the thunder.
The trumpet sounds within‘a my soul,
I ain’t got long to stay here.
Green trees a bending, po’ sinner stand a trembling.
The trumpet sounds within‘a my soul,
I ain’t got long to stay here, o Lord,
I ain’t got long to stay here.

Voorbeden                            ONZE VADER… 369 b

Slotlied           315:1,2

Zegen             AMEN                                                    

Muziek     Gigue van Cornelis Bute

 

 

 

 

Viering op de 4e zondag na Pinksteren
28 juni 2020   9:55

Voorganger Ds. Paula de Jong
camera Jeroen van Dalen
Lector Tine Ras
Organist Marja van der Ploeg

Muziek Stimmungsbild van Gerard Bunk
Preludium en Fuga van Johann Tobias Krebs

Liederen 291d
               221
               301f
               984
      Psalm 89: 1, 16
Lied 843
        912: 1, 2 5 en 6
        827: 1,2,4

Lezingen Jeremia 29: 1, 4-14
                Mattheüs10: 34-42

 

 

 

 

BETHELKERK                              3e zondag na Pinksteren
AMSTERDAM                                21 juni 2020

Muziek            Ach, Heer, mich armen Sünder” van D. Buxtehude

De klok luidt

Groet              De Eeuwige zij met u!
Bemoediging  Onze hulp in de naam van de Eeuwige
                        die hemel en aarde gemaakt heeft
Drempelgebed 294

Intochtslied    84:1,3             

Kyriegebed    ...en daarom bidden wij:
                        HEER, ONTFERM U!
                        CHRISTUS, ONTFERM U!
                        HEER, ONTFERM U!
Gloria            304

Ter inleiding

Lied van de zondag   274

Lezen             Jeremia 20:7-13

Zingen            942:1,3
 
Lezen             Mattheus 10:16-23

Acclamatie     339a

Verkondiging

Zingen            825:3,4

Gebeden        Voorbeden steeds afgesloten met
                        ...en daarom bidden wij: 368j                       
                        ONZE VADER (gezongen 369 B)

Slotlied           841:1,2

Zegen             AMEN

Muziek           Fuga in G van D. Buxtehude.

Aan deze dienst werken mee:
Muziek: Marja van der Ploeg
Lezing: Wilma Visser

Camera: Hans Visser
Voorganger: ds Trinus Hibma
Koster etc: Leo en Henny Linde
en Tolk gebarentaal

 

 

 

 

Orde van dienst 14 juni 2020

Voorganger: Huub Waalewijn, diaconaal opbouwwerker
Organist: Marja van der Ploeg
Zangstemmen: LARK uit Nieuwendammerkerk
Lector: ds Paula de Jong
Camera: Dirk Luyten

Muziek

Klokgelui tegen 10.00u
bij het binnenlopen en aansteken van de kaars:

 LARK - I owe my Lord a morning song

De kaarsen worden aangestoken

Begroeting      De Eeuwige zij met u.

Bemoediging             Onze hulp in de naam van de Eeuwige
                                   Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lied 296

Kyrie met afsluiting door LARK - met “Kyrie” 

Gloria Taizé La ténèbre (5x) lied 139d
Heel het duister is vol van luister door uw licht,
de nacht is als de dag net zo helder.

Gebed van de zondag

Lezing uit het Oude Testament Psalm 100

1. Een psalm voor het dankoffer. Juich de HEER toe, heel de aarde, 2. dien de HEER met vreugde, kom tot hem met jubelzang. 3. Erken het: de HEER is God, hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe, zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt. 4. Kom zijn poorten binnen met een loflied, hef in zijn voorhoven een lofzang aan, breng hem hulde, prijs zijn naam: 5. de HEER is goed, zijn liefde duurt eeuwig, zijn trouw van geslacht op geslacht.

afgesloten met:
Woord van de Eeuwige
WIJ DANKEN GOD

Antwoordpsalm  100, 1,3,4
 
Evangelielezing Lucas 16,19-31

19. Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in purperen gewaden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig feestvierde. 20. Een bedelaar die Lazarus heette, lag voor de poort van zijn huis, overdekt met zweren. 21. Hij hoopte zijn maag te vullen met wat er overschoot van de tafel van de rijke man; maar er kwamen alleen honden aanlopen, die zijn zweren likten. 22. Op zekere dag stierf de bedelaar, en hij werd door de engelen weggedragen om aan Abrahams hart te rusten. Ook de rijke stierf en werd begraven. 23. Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde. 24. Hij riep: “Vader Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat hem het topje van zijn vinger in water dompelen om mijn tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlammen.” 25. Maar Abraham zei: “Kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede al tijdens je leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend; nu vindt hij hier troost, maar lijd jij pijn. 26. Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar jullie wil gaan dat niet kan, en ook niemand van jullie naar ons kan oversteken.” 27. Toen zei de rijke man: “Dan smeek ik u, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, 28. want ik heb nog vijf broers. Hij kan hen dan waarschuwen, zodat ze niet net als ik in dit oord van martelingen terechtkomen.” 29. Abraham zei: “Ze hebben Mozes en de profeten: laten ze naar hen luisteren!” 30. De rijke man zei: “Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe komt, zullen ze tot inkeer komen.” 31. Maar Abraham zei: “Als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat.”’

Zo spreekt de Heer
WIJ DANKEN GOD

LARK Psalm 138

Overweging

LARK - Wirf deine aufliegen auf den Hern

(eventuele mededelingen)

Gebeden met Onze Vader

Slotlied 416: 1,3,4

Zegen met gezongen Amen

Muziek 

 

 

 

BETHELKERK                                1e zondag na Pinksteren
AMSTERDAM                                  7 juni 2020
****************************************************
In veel plaatsen en kerken wordt op deze zondag Trinitatis gevierd, het feest van de Drieëenheid. Dit mysterie dat in de leer van de Oude Kerk overdacht is, is in onze tijd niet minder raadselachtig. Op deze zondag wordt een tip van de sluier gelicht in de naam van de Eeuwige, de God van Israël.

Voorganger: ds Trinus Hibma
Lector: Jelle van Veen
Camera: Hans Visser
Orgel: Marja van der Ploeg

Muziek           Präludium over ‚Liebster Jesu wir sind hier’ van Julius Schneider

De klok luidt
Groet              De Eeuwige zij met u!               
Bemoediging en drempelgebed                     291d
Intochtspsalm             psalm 8a:1,2
Kyriegebed     …en daarom bidden wij:
                                        HEER, ONTFERM U!            
                                        CHRISTUS, ONTFERM U!   
                                        HEER, ONTFERM U!
Gloria             705:1
Lied van de zondag    834
Lezing             Exodus 34:1-7
1. De HEER zei tegen Mozes: ‘Hak twee stenen platen uit, gelijk aan de vorige. Dan zal ik op die platen de geboden schrijven die ook op de eerste stonden, die jij stukgegooid hebt. 2. Morgenvroeg moet je gereed zijn, want dan moet je de Sinai op gaan. Kom daar, op de top van de berg, bij mij. 3. Laat niemand met je mee naar boven gaan, op de hele berg mag niemand te zien zijn, en ook de schapen, geiten en runderen mogen niet in de nabijheid van de berg grazen.’ 4. Mozes hakte twee stenen platen uit, net als de vorige, en ’s morgens ging hij in alle vroegte de Sinai op, zoals de HEER hem had opgedragen. De twee stenen platen droeg hij bij zich. 5. De HEER daalde neer in een wolk, hij kwam naast Mozes staan en riep de naam HEER uit. 6. De HEER ging voor hem langs en riep uit: ‘De HEER! De HEER! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, 7. die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat en voor de schuld van de ouders de kinderen en kleinkinderen laat boeten, en ook het derde geslacht en het vierde.’
Zingen            103:1,2
Lezing             Mattheus 28:16-20
16. De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, 17. en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. 18. Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20. en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’
Acclamatie (staande)             339a
Verkondiging
Zingen            146a:1,3,5                                          
Gebeden         voorbeden, stil gebed,
                        ONZE VADER 369b
Slotlied            704
Zegen              AMEN

Muziek        
  Toccata in D van Dietrich Buxtehude.

 

 

 

BETHELKERK                                                        PINKSTERFEEST
AMSTERDAM                                                          31 mei 2020

De Protestantse Wijkgemeente Amsterdam-Noord viert op deze zondag samen met de Urdu-gemeente, de Protestantse Pakistaanse gemeente die op zondagmiddag in de Bethelkerk bijeenkomt, het Pinksterfeest. Ook de Dovengemeente neemt deel aan deze viering van Schrift en Tafel.

Muziek            Altblokfluit Bewerking van Psalm 68 (Pinksterpsalm)

De klok luidt

Groet en bemoediging
                        De Eeuwige zij met u!
                        Onze hulp in de Naam van de Eeuwige
                        DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Drempelgebed                                  
Wij komen hier, o God, aangewaaid
doordat wij geraakt zijn door U.
Laat ons U herkennen bij elkaar
in wat wij doen en dromen. Amen.

Intochtslied        psalm 68:3

Kyrie en gloria   299j           

Gebed van de zondag

Eeuwige God,
open ons hart voor uw heilige Geest,
verlicht ons en maak ons één.
Kom de aarde herscheppen
en de mensen vernieuwen
door de kracht van uw liefde,
de taal waarin alle volken U mogen verstaan
door uw Zoon, Jezus Christus,
op deze dag der dagen en heel ons leven     AMEN

Muziek            Sonate van Jacques Paisible, Largo en Grave

Lezen              Handeling 2:1-11 door de heer William gelezen in het Urdu

1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

5 In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6 Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7 Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8 Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9 Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10 Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, 11 Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ 12 Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ 13 Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’

Zingen           681

Lezen   Johannes 14:23 (herziene Statenvertaling)

25 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik bij u verblijf.
26   Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.

Acclamatie     339a

Verkondiging

Muziek            S
onate van Jacques Paisible, Vivace


Zingen             686
 
Geloofsbelijdenis.       344

Gebeden         Voorbeden, steeds afgesloten met:

...en daarom bidden wij: (367 e)

Tafellied         672: 3,4

Tafelgebed     

De Heer zal bij u zijn.
DE HEER ZAL U BEWAREN.
Hef uw harten omhoog.
ONS HART IS BIJ DE HEER.
Wij danken de Heer,
DE HEER, ONZE GOD.

Zingen:           402 a
 
Onze Vader    369 b

Brood en Wijn

Slotgebed

Slotlied            687:1,3

Zegen              AMEN

Muziek            Sonate van Jacques Paisible   Adagio en Allegro

***
Voorganger: ds Trinus Hibma
Muziek: Marja van der Ploeg, orgel; Annika Trentepohl, altblokfluit

Lector: dhr John William
Camera: Dirk Luyten
Koster en diaken: Leo Linde

Tolk gebarentaal: Wendy Elings

  3 belangrijke mededelingen

Help een stille Coronaramp voorkomen.

Corona is een wereldwijde pandemie. Die voltrekt zich ook in vele landen
in Azie en Afrika. Deze zijn in lockdown gegaan, maar - in tegenstelling
tot b.v. ons land - bestaat in die landen geen sociaal vangnet. Mensen
hebben geen werk meer en dus geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende
gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen. KerkinActie wil samen
met de partnerorganisaties in deze landen deze ramp zien te voorkomen.
Doet u mee? U kunt u bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de
Wijkdiaconie (Zie Drieluik, rubriek Colofon). De Wijkdiaconie zal de
opbrengst van deze collecte uit eigen middelen aanvullen.


We horen graag uw mening over de online kerkdiensten van de Protestantse Kerk Amsterdam.

De Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) vindt uw mening belangrijk. Daarom nodigen wij u graag uit om een vragenlijst over de online kerkdiensten in te vullen. Ga naar: www.mediatest.nl/pka2 De uitkomst geeft ons waardevolle inzichten, waarmee we onze diensten beter kunnen afstemmen op uw wensen. Het beantwoorden van de vragen neemt hooguit 10 minuten van uw tijd in beslag.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door MediaTest in opdracht van de PKA. Alle gegevens uit het onderzoek worden anoniem gehouden en volgens de geldende privacywetgeving verwerkt.
Hartelijk dank voor uw medewerking!
Wilfred Scholten, Hoofd Communicatie PKA

Herdenking ‘Corona in Amsterdam’ met burgemeester Halsema vanuit de Westerkerk vandaag om 12.00 uur

Op initiatief van de Protestantse Kerk Amsterdam is er op Pinksterzondag 31 mei a.s. een korte online-herdenking van de slachtoffers van COVID19. Burgemeester Femke Halsema zal daaraan een bijdrage leveren. Om 12.00 uur via www.protestantsamsterdam.nl

 

 

 

 

Orde van dienst Bethelkerk Amsterdam 24-5-2020 
de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren

Muziek
Klokgelui

Muziek tijdens het aansteken van de kaarsen: Wait for the lord (Taizé) 
Vertaling: Wacht op de Heer, zijn dag is nabij, wacht op de Heer, wees waakzaam en houd moed. 

Begroeting en bemoediging             

Kyrie (liedboek 301g) afgewisseld met korte gebeden

Lezing uit Exodus 23:10-13

Luisterlied: Psalmen voor nu 16

Evangelielezing uit Johannes 16:16-22

Lied 663

Overweging

Moment van stilte

Gebed met Onze Vader hardop gebeden

Lied 666

Zegen

 

 

Zesde Paaszondag, Rogate
‘Orgeldienst’
17 mei 2020

Ter inleiding

Tijdens de viering op deze zondag ‘Rogate’ (Bidt!) krijgt muziek een grote rol toebedeeld. Organist Tjeerd van der Ploeg zal van het grote gebedslied ‘Kom, Schepper heilige Geest’ de muzikale vertolking spelen die Maurice Duruflé componeerde. De verkondiging bestaat uit drie delen: een gesproken eerste deel, daarna volgt de verkondiging in muziek, en tijdens de muziek zal de doventolk Lied 697 vertolken.

Bidden is vanmorgen het kader. In dat kader lezen we de Tien Woorden die de Eeuwige als een veiligheidsadvies aan zijn volk gaf – een geschenk dat leven gevend is. Die tien bakens zijn in de zee van ons leven uitgezet. Die bakens zijn geen eisen, ze wijzen een weg. Een weg mét God. Een weg met de God die – even noodzakelijk als onverzettelijk als baken in zee – voor het leven kiest.

Maurice Duruflé (1902-1986) was leerling van de beroemde Franse organist-componisten Charles Tournemire, Paul Dukas en Louis Vierne. In 1930 werd hij als organist aan de Saint-Etiënne-du-Mont in Parijs verbonden, een functie die hij vanaf zijn huwelijk 1943 met zijn vrouw Marie-Madeleine Chevalier deelde. In datzelfde jaar werd hij als professor harmonieleer aan het Parijs’ Conservatorium aangesteld. Een auto-ongeluk in 1975 maakte een abrupt einde aan zijn bestaan als praktiserend musicus. ‘Notre Père’ voor koor à capella uit 1976 is zijn laatste compositie.

Choral varié sur le thème du ‘Veni Creator’ (1930) is Duruflé’s vierde compositie. Overeenkomstig het oude vijfdelige ‘Veni Creator’ bestaat de compositie van Duruflé ook uit vijf delen: een openingskoraal, drie korte variaties en een langere finale. Voortdurend spelen allerlei fragmenten van de melodie van het oude gregoriaanse ‘Veni Creator’ door elkaar heen, vaak als een echo’s die een canon suggereren. Kenmerkend zijn ook de twee- en driedelige bewegingen die elkaar afwisselen of ook door elkaar heen spelen. De grote muzikale beweeglijkheid die daardoor steeds aanwezig is, zou zo maar de muzikale vertolking kunnen zijn van de dynamiek van de heilige Geest... Laat je er door meenemen!

Muziek                         ‘Nun bitten wir den heiligen Geist’, BuxWV 209                               Dietrich Buxtehude                    

Klokgelui

Tafelkaarsen &  Licht-acclamatie       refrein van Lied 296

Die de morgen ontbood
en het licht hebt geroepen
zegen ons ook met uw licht

Begroeting en inleiding

Bemoediging
Laten we deze viering beginnen
in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
We zijn met elkaar verbonden
in de zekere hoop
dat de Eeuwige onze hulp is - trouw en barmhartig,
in het zekere vertrouwen
dat Christus in ons midden zijn verblijf zoekt – vol van zijn vrede,
en in de zekere verwachting
dat de Geest van God in ons het verlangen wekt
naar Gods liefde en genade.
AMEN

Lied op de drempel          Lied 360 vers 1, 4, 5 en 6

1      Kom, Schepper, Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervult het hart dat U verbeidt,
met hemelse barmhartigheid.

4      Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij het geeft.

5      Verlos ons als de vijand woedt,
geef, Heer, de vrede ons voorgoed.
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.

6      Doe ons de Vader en de Zoon

aanschouwen in de hoge troon,
o Geest, van beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.

Gebed van de zondag
...Door Christus, onze Heer
AMEN

Tora-lezing              Exodus 20,1-21
Lezing uit de boeken van Mozes, uit Exodus, het 20e hoofdstuk:
1          Toen sprak God deze woorden:
2          ‘Ik ben de HEER, uw God,
die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.
3          Vereer naast mij geen andere goden.
4          Maak geen godenbeelden,
geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is
of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde.
5          Kniel voor zulke beelden niet neer,
vereer ze niet,
want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij.
Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten,
en ook het derde geslacht en het vierde,
wanneer ze mij haten; 
6          maar als ze mij liefhebben
en doen wat ik gebied,
bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht.
7          Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet,
want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan.
8          Houd de sabbat in ere,
het is een heilige dag. 
9          Zes dagen lang kunt u werken
en al uw arbeid verrichten, 
10         maar de zevende dag is een rustdag,
die gewijd is aan de HEER, uw God;
dan mag u niet werken.
Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters,
voor uw slaven en slavinnen,
voor uw vee,
en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. 
11         Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt,
en de zee met alles wat er leeft,
en op de zevende dag rustte hij.
Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend
en heilig verklaard.
12         Toon eerbied voor uw vader en uw moeder.
Dan wordt u gezegend met een lang leven
in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.
13         Pleeg geen moord.
14         Pleeg geen overspel.
15         Steel niet.
16         Leg over een ander geen vals getuigenis af.
17         Zet uw zinnen niet op het huis van een ander,
en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel,
of wat hem ook maar toebehoort.’
18         Heel het volk was getuige van de donderslagen en lichtflitsen,
het schallen van de ramshoorn
en de rook die uit de berg kwam.
Bij die aanblik deinsden ze achteruit,
en ze bleven op grote afstand staan. 
19         Ze zeiden tegen Mozes:
‘Spreekt u met ons,
wij zullen naar u luisteren.
Maar laat God niet met ons spreken,
want dan sterven we.’ 
20         Maar Mozes antwoordde:
‘Wees niet bang,
God is gekomen om u op de proef te stellen
en u met ontzag voor hem te vervullen,
zodat u niet meer zondigt.’ 
21         En terwijl het volk op een afstand bleef staan,
ging Mozes naar de donkere wolk waarin God aanwezig was.

Woord van de Eeuwige

WIJ DANKEN GOD

Antwoordpsalm        Lied 19 vers 3 en 5

3      Volmaakt is ’s Heren wet, die ons verkwikt en redt,
waarbij de ziel herleeft.
Getrouw en gans gewis is Gods getuigenis,
dat dwazen wijsheid geeft.
Des Heren woord is goed, wie zijn bevelen doet,
zijn hart wordt opgetogen.
Recht is het woord van God en louter zijn gebod,
een licht voor onze ogen.

5      Zo helpt Gij, God, uw knecht, en houdt zijn paden recht
in ‘t spoor door U gewild.
Wie uw geboden acht, wie trouw uw wet betracht
beloont Gij ruim en mild.
Maar zonder U, o Heer, verdwaal ik altijd weer
op zelfgekozen wegen.
O, reinig metteraad mij van ‘t verborgen kwaad,
en leid mij met uw zegen!

Evangelie-lezing      Johannes 14,15-21
Lezing uit Evangelie volgens Johannes, uit het 14e hoofdstuk, waar Jezus zegt:

15         Als je mij liefhebt,
houd je dan aan mijn geboden. 
16         Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven,
die altijd bij je zal zijn: 
17         de Geest van de waarheid.
De wereld kan hem niet ontvangen,
want ze ziet hem niet
en kent hem niet.
Jullie kennen hem wel,
want hij woont in jullie
en zal in jullie blijven. 
18         Ik laat jullie niet als wezen achter,
ik kom bij jullie terug. 
19         Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien,
maar jullie zullen mij wel zien,
want ik leef
en ook jullie zullen leven. 
20         Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben,
dat jullie in mij zijn
en dat ik in jullie ben.
21         Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt,
heeft mij lief.
Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen,
en ik zal mij aan hem bekendmaken.’

Zo spreekt de Heer
WIJ DANKEN GOD

Acclamatie na de lezingen               Lied 339-a
‘U komt de lof toe’

Verkondiging in gesproken taal

Verkondiging in klank      Maurice Duruflé (1902-1986)

Choral varié sur le thème du ‘Veni Creator’, Op. 4 (1930)

Verkondiging in stilte       Lied 697, door de doventolk

1        Kom Schepper, Geest Jij,
die de dag verlicht
ons hart weer warmt.
Wij loven je om
het vuur in onze ziel,
de passie en de pijn,
wij loven je om
verlangen dat weerklinkt.
refrein           Met wind in de haren
en zon in de rug ligt
het land voor ons open.
Met Jou aan mijn zij,
met Jou op mijn pad
geen kwaad zal ik duchten
want Jij bent nabij.

2        Kom Schepper, Geest Jij,
         die de nacht doorbreekt,
het schimmenuur bedwingt.
         Wij loven je om
de prilheid van de morgen,
         de eerste stappen van een kind,
         wij loven je om
troost die je schenkt. - refrein

3        Kom, Schepper, Geest Jij,
         die mensen aanraakt
         en winterkou verdrijft.
         Wij loven je om
rivieren die stromen,
         een zalm die opspringt,
         wij loven je om
         adem die je brengt. - refrein

4        Kom, Schepper, Geest Jij,
         die ons roept te gaan
         en in beweging zet.
         Wij loven je om
         de dieren op het veld,
         een nachtegaal die zingt,
         wij loven je om
         vrijheid die verbindt. - refrein

5        Kom, Schepper, Geest Jij,  
         die wonder heelt,
         kom in ons bestaan.
         Wij loven je om
de wind die waait,
de trom die klinkt,
wij loven je om
vrede die verstilt. - refrein

Mededelingen

Gebeden

Slotlied                    Lied 763 vers 1, 4 en 5

1      Zij zullen de wereld bewonen,
zij namen het wonder ter hand,
de mensen van nacht en nevel    
brengt Hij naar het heilige land.

4      De hemel roept uit halleluja,
de aarde brengt leven tot stand,
de bergen bezwijken van vreugde,
de wereld wordt vaderland.

5      Ten dage der grote genade
als God de gebeden beloont,
dan zullen de volkeren weten
dat Hij bij de mensen woont.

Zegen     
… zijn vrede.
allen zingen        AMEN

Muziek             à l’improviste


voorganger: ds Kees G. Zwart
organist: Tjeerd van der Ploeg
lector: Deborah van Stuijvenberg
doventolk: Annet van den Berge
techniek: Hans Visser
gastvrouw: Adri Luyten 

 

 

BETHELKERK                                Zondag Cantate
AMSTERDAM                                  10 mei 2020


                                                           Korte dienst via Kerkdienstgemist

Muziek                      psalm 98 van Annika Trentepohl (altblokfluit)

De klok wordt geluid

Groet                                    De Eeuwige zij met u.

Bemoediging en Drempelgebed         291d

Beginlied                   98:1,3 

Kyrie

Gloria                         304     

Inleiding: Zondag Cantate (= Zingt) is de 5e zondag van de Paastijd. De oproep tot de lofzang klinkt in elk lied door.
Zingt, omdat de werkelijkheid doorzichtig wordt tot op God.


Muziek            Grave uit Sonate g-moll van Joseph Hector Fiocco

Lezen Exodus 19:1-8
1In de derde maand, op precies dezelfde dag dat ze uit Egypte waren weggetrokken, kwamen de Israëlieten in de Sinaiwoestijn. 2Ze waren vanuit Refidim verder getrokken en in de Sinaiwoestijn gekomen. Daar sloegen de Israëlieten hun kamp op, vlak bij de berg. 3Mozes ging de berg op, naar God. De HEER riep hem vanaf de berg toe: ‘Zeg tegen het volk van Jakob, laat de kinderen van Israël weten: 4“Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte, en hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht. 5Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken – want de hele aarde behoort mij toe. 6Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk.” Breng deze woorden aan de Israëlieten over.’ 7Mozes ging terug, riep de oudsten van het volk bijeen en deelde hun alles mee wat de HEER hem had opgedragen. 8En het hele volk antwoordde als uit één mond: ‘We zullen alles doen wat de HEER heeft gezegd.’ Mozes bracht het antwoord van het volk aan de HEER over, 9waarop de HEER tegen hem zei: ‘Ik kom naar je toe in een donkere wolk, dan kan iedereen het horen wanneer ik met je spreek en zullen ze voor altijd vertrouwen in je hebben.’

Antwoordpsalm         68:7

Lezen                                     Johannes 14:1-7
1Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. 2In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? 3Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben. 4Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga.’ 5Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?’ 6Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. 7Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.’

Acclamatie                 339a

Verkondiging

Zingen                        655

Gebeden
Voorbeden, stil gebed
Onze Vader                (369b)            (klok luidt)

Slotlied                        657:1,4

Zegen

Muziek            Vivace, largo en allegro uit Sonate g-moll van Joseph Hector                                   Fiocco

Denkt u aan de collecten?

Maak iets over aan de penningmeesters.
Deze zondag voor de Wijkdiaconie en het Pastoraat 


In deze dienst
Muziek: Marja van der Ploeg (orgel) Annika Trentepohl (blokfluit)
Lector: Lineke Lith
Camera: Dirk Luyten
Voorganger: ds Trinus Hibma

 

 

 

 

Vierde Paaszondag 3 mei 2020

Voorganger: ds Kees G. Zwart

Korte dienst voor Amsterdam Noord vanuit de Bethelkerk

Informatie:

Psalm 56 is vanmorgen leidend. Een lied waarin angst en diep vertrouwen samengaan. We zingen het met om de zoveel verzen steeds de antifoon ‘Op God vertrouw ik, angst ken ik niet.’

Psalm 56 staat tussen de twee lezingen in, als een verbindende schakel. Van angst en diep vertrouwen is bijna tastbaar in het verhaal van de oorlog tussen twee stamvolken: Amalek en Israël (Exodus 17). In het Evangelie brengt Jezus angst en diep vertrouwen ter sprake op de manier van Psalm 23: wie de stem van de herder herkent is veilig, hoeft geen kwaad te vrezen. Een bemoedigend zondagje dus.

Lezingen in deze dienst:

Exodus 17,8-16

Psalm 56 in de Nieuwe Bijbelvertaling
Johannes 10,1-10


Liederen in deze dienst:

Lied 296 (refrein)

Lied 652 vers 1 en 4

Psalm 56 in de Nieuwe Bijbelvertaling, antifoon: ‘Op God vertrouw ik, angst ken ik niet’

Lied 339-a
Lied 23-c


Lied 655 vers 1, 4 en 5

Muziek tijdens deze dienst:

bij het begin: ‘Idylle’ van Gerard Bunk

ten besluite: ‘Grand Choeur’ van Théodore Salomé

 

 

 

BETHELKERK                                Zondag van de Goede Herder
AMSTERDAM                                  26 april 2020


De klok wordt geluid

Muziek                     Cantilena van Josef Rheinberger 

Groet                                    De Eeuwige zij met u.
Bemoediging              Onze hulp in de naam van de Eeuwige

                                   Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed            294

Beginlied                   33:1,8 

Kyrie en gloria          299j    

Inleiding: Zondag van de Goede Herder is de 3e zondag van de Paastijd. Het thema van de Goede Herder komt volgende week uitvoerig aan de orde. Vandaag over: Water, bron van leven.

Lezen Exodus 17:1-7

1Vanuit de woestijn van Sin trok het hele volk van Israël verder, van de ene pleisterplaats naar de andere, volgens de aanwijzingen van de HEER. Toen ze hun tenten opsloegen in Refidim, bleek daar geen water te zijn om te drinken. 2Ze maakten Mozes verwijten. ‘Geef ons te drinken, geef ons water!’ zeiden ze. Mozes zei: ‘Waarom maakt u mij verwijten? Waarom stelt u de HEER op de proef?’ 3Maar omdat het volk daar hevige dorst leed, bleef het klagen. ‘Waarom hebt u ons uit Egypte weggevoerd?’ zeiden ze tegen Mozes. ‘Om ons van dorst te laten sterven, met onze kinderen en ons vee?’
4Mozes riep luid de HEER aan. ‘Wat moet ik met dit volk beginnen?’ vroeg hij. ‘Er hoeft niet veel meer te gebeuren of ze stenigen mij!’ 5De HEER antwoordde Mozes: ‘Ga samen met een aantal van de oudsten van Israël voor het volk uit. Neem de staf waarmee je op de Nijl hebt geslagen in je hand en ga op weg. 6Ik zal je opwachten op de rots bij de Horeb. Als je op de rots slaat, zal er water uit stromen, zodat het volk te drinken heeft.’ Mozes deed dit, in het bijzijn van de oudsten van Israël. 7Hij noemde die plaats Massa en Meriba, omdat de Israëlieten Mozes daar verwijten hadden gemaakt en omdat ze daar de HEER op de proef hadden gesteld door te vragen: ‘Is de HEER nu in ons midden of niet?’


Antwoordpsalm         116:1,2,3

Lezen                                    Johannes 21:1-14

1Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het Meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. 2Bij het meer waren Simon Petrus en Tomas (dat betekent ‘tweeling’), Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee andere leerlingen. 3Petrus zei: ‘Ik ga vissen.’ ‘Wij gaan met je mee,’ zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. 4Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever, al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. 5Hij riep: ‘Hebben jullie soms iets te eten?’ ‘Nee,’ antwoordden ze. 6‘Gooi het net aan stuurboord uit,’ riep Jezus, ‘dan lukt het wel.’ Ze wierpen het net uit en er zat zo veel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. 7De leerling van wie Jezus hield zei tegen Petrus: ‘Het is de Heer!’ Zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op – meer had hij niet aan – en sprong in het water. 8De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer tweehonderd el. 9Toen ze aan land kwamen zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. 10Jezus zei: ‘Breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben.’ 11Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, welgeteld honderddrieënvijftig, en toch scheurde het niet. 12Jezus zei tegen hen: ‘Kom, eet iets.’ Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was, ze begrepen dat het de Heer was. 13Jezus nam het brood en gaf hun ervan, en hij gaf hun ook vis. 14Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan.

Acclamatie                 339a

Verkondiging

Zingen                        659

Gebeden
Voorbeden, stil gebed en Onze Vader (369d ; klok luidt)

Slotlied                        650

Zegen

Muziek                         Fuga in C van D.Buxtehude.

 

 

Beloken Pasen
19 april 2020

Muziek                     D. Buxtehude, ‘Canzonetta in G van D’

Klokgelui

Tafelkaarsen
&
Licht-acclamatie       Lied 296 refrein

Begroeting

Bemoediging

Loflied                     Lied 306

Gebed van de zondag

Eerste lezing            Exodus 15,22.27;16,1-3.6-7.13-21

Lezing uit het boek Exodus:

22Van de Rietzee ging Israël in opdracht van Mozes weer verder, de woestijn van Sur in. Drie dagen trokken ze door de woestijn… (…)

27Hierna kwamen ze in Elim, een plaats met twaalf waterbronnen en zeventig dadelpalmen. Daar sloegen ze bij het water hun tenten op.

16,1 Vanuit Elim trok het hele volk van Israël weer verder. Op de vijftiende dag van de tweede maand na hun vertrek uit Egypte bereikten ze de woestijn van Sin, die tussen Elim en de Sinai ligt. 2-3Daar in de woestijn begon het volk zich opnieuw te beklagen. ‘Had de HEER ons maar laten sterven in Egypte,’ zeiden ze tegen Mozes en Aäron. ‘Daar waren de vleespotten tenminste gevuld en hadden we volop brood te eten. U hebt ons alleen maar naar de woestijn gebracht om ons hier allemaal van honger te laten omkomen.’ (…)

6Hierop zeiden Mozes en Aäron tegen de Israëlieten: ‘Vanavond nog zult u inzien dat de HEER zelf u uit Egypte heeft geleid, 7en morgen, in de ochtend, zult u de majesteit van de HEER zien. (…)

13Diezelfde avond kwamen er grote zwermen kwartels aangevlogen, die in het kamp neerstreken, en de volgende morgen lag er overal rond het kamp dauw.14Toen de dauw opgetrokken was, bleek de woestijn bedekt met een fijn, schilferachtig laagje, alsof er rijp op de aarde lag. 15‘Wat is dat?’ vroegen de Israëlieten elkaar toen ze het zagen; ze begrepen niet wat het was. Mozes zei tegen hen: ‘Dat is het brood dat de HEER u te eten geeft. 

16De HEER heeft bepaald dat ieder ervan kan verzamelen wat hij nodig heeft. Iedereen mag er één omer van nemen voor elke persoon die bij hem in de tent woont.’ 17De Israëlieten deden dat. De een verzamelde veel, de ander weinig. 18Toen ze het namaten, hadden zij die veel verzameld hadden niet meer dan een omer, en zij die weinig verzameld hadden niet minder, terwijl toch iedereen zo veel had genomen als hij nodig had. 19Mozes verbood om ook maar iets ervan tot de volgende dag te bewaren. 20Sommigen luisterden niet naar hem en bewaarden toch iets; de volgende morgen zat het vol wormen en stonk het. Mozes wees hen scherp terecht. 21Elke morgen verzamelde ieder zo veel als hij nodig had; zodra de zon begon te branden, smolt het weg. 

Woord van eeuwig leven

WIJ DANKEN GOD

Antwoordpsalm        Lied 136 vs 1, 5, 7 en 12

Evangelielezing               Johannes 20,19-29

19Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ 20Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen.21Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ 22Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. 23Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’

24Een van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam. 25Toen de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.’ 26Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’ zei hij, 27en daarna richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ 28Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ 29Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’

Woord van eeuwig leven

WIJ DANKEN GOD

Acclamatie na de lezingen                 Lied 339-a
                                                ‘U komt de lof toe’
Overweging

Muziek                                    G. Merkel, ‘Adagio’

Mededelingen

Gebeden

Slotlied            Lied 806

Muziek             J.S. Bach, ‘Preludium in C’

 

 

BETHELKERK                                                      PASEN
AMSTERDAM                                                      12 april 2020

Muziek             Largo uit de sonate e moll van Telemann

De klok luidt

Het licht wordt binnen gebracht

Zingen             600:1,2,5                     

Groet en bemoediging
                        De Heer is opgestaan!
                        DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN!
                        De Heer zij met u!
                        Onze hulp in de Naam van de Eeuwige
                        die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed  296

Intochtslied       psalm 139: 1,2  

Kyriegebed   
Om de mensen en de dieren,
om de honger en de dood,
om de kleinen en de groten,
al uw schepselen in nood
bidden wij:     HEER, ONTFERM U!
                    CHRISTUS, ONTFERM U!
                    HEER, ONTFERM U!

Gloria             psalm 150a      (de klok luidt)

Gebed van het Paasfeest

Muziek           Grave uit de sonate e moll van Telemann

Lezing           Johannes 20:1-18

Verkondiging

Zingen           621:1,4,5

Geloofsbelijdenis      344

Gebeden                    Voorbeden; stil gebed.

Tafelgebed
De Heer zal bij u zijn.
DE HEER ZAL U BEWAREN.
Hef uw harten omhoog.
ONS HART IS BIJ DE HEER.
Wij danken de Heer,
DE HEER, ONZE GOD.
                    vervolg: 402 a
                    ONZE VADER 369b

Brood en Wijn

Slotgebed

Slotlied           630:1,3,4

Zegen             AMEN

Muziek           Adagio uit Concerto d moll van Joh. Seb. Bach

----------------------------------------------------------------------------
Muziek: Marja van der Ploeg,
               Esther van der Ploeg en Sebastiaan van den Bergh
Ouderling en lezing: Rie Muller
Koster: Dirk en Adri Luyten
Diaken en camera: Hans Visser
Namens de dovengemeente: Jaap en Tjitske Metz
Doventolk: Annet van den Berge
Voorganger: ds Trinus Hibma

-----------------------------------------------------------------------------
Bekijk via deze link https://we.tl/t-M70g1LcS1y
hoe de tieners van Nova Noord deze periode beleven!
Een bijzondere film van Richella en Jacobien.

 

 

 

BETHELKERK                PAASNACHTVIERING
AMSTERDAM-NOORD     11 april 2020

Rond de klok van 21.00 uur
wordt de nieuwe Paaskaars aangestoken
in de kerk wordt naar het Licht uitgekeken:

Lied van de wachters           Lied 594
                   Wachters op de morgen, hoe ver is de nacht?
                  Ontwaak wie nog slaapt en sta op uit de dood!
                   Wachters op de morgen, hoe ver is de nacht?
                  Ontwaak wie nog slaapt en sta op uit de dood!
                   Wachters op de morgen, hoe ver is de nacht?
                  Ontwaak en sta op, uw licht is opgegaan!

Wanneer het nieuwe Licht wordt binnengedragen
zingen we driemaal, steeds een halve toon hoger: 
                                                                                Licht van Christus! Heer, wij danken U.
               

De nieuwe paaskaars, het doopwater, het avondmaalsgerei, de bijbel, de tafelkaarsen, de bloemen en de antependia krijgen hun plaats.

Het Licht van de paaskaars wordt doorgegeven.
We geven met onze kleine kaarsjes het Licht aan elkaar door, zodat het langzaam ‘groeit’, terwijl we zingen:

Hymne van het Licht  Lied 600 vers 1 en 4

Lof van het Licht

Lied 670 vers 3
(Wij doven onze kaarsjes)

SCHEPPING

Lezing 1    Genesis 1-2

Bronlied     Lied 987 refrein

Gebed

UITTOCHT

Lezing 2    Exodus 14-15

Lied 151 vers 1

Gebed
 
BALLINGSCHAP

Lezing 3    Jeremia 32,36-41

Psalm van de ballingschap  Lied 126-a vers 2 en 3

Gebed
 
DOOPGEDACHTENIS
 
Gebed over het nieuwe Licht en het nieuwe water

Belijdenislied     Lied 362 vers 1

Vernieuwing doopgelofte

Wij komen naar voren om de eigen doopgelofte met een waterteken te bekrachtigen

MAALTIJD VAN DE HEER

Alleluia

Lezing 4    Marcus 16,1-8

Alleluia

Vredegroet

Tafelgebed

ONZE VADER

Gemeenschap van brood en wijn

Dankgebed

Zegen

Lied 655 vers 1, 4 en 5

Felicitatie

Wij wensen elkaar een gezegend Pasen

Festival Music    J.S. Bach, ‘Heut triumphieret Gottes Sohn'

 

 

 

 

BETHELKERK                                            GOEDE VRIJDAG
AMSTERDAM                                              10 april 2020
------------------------------------------------------------------------------

In deze sobere viering lezen, zingen en beschouwen wij
om het lijden van Jezus Messias te gedenken.
Er wordt geen klok geluid.
--------------------------------------------------------------------------------

Stilte

Zingen:
          561   

Gebed van de Goede Vrijdag

Zingen             22:1,4

Lezen              Johannes 19:16-30

Ze namen Jezus dus over. 17 Hij droeg zelf het kruis en ging de stad uit, naar het zogeheten Schedelveld, in het Hebreeuws Golgota.
18 Daar werd Hij gekruisigd en met Hem twee anderen, aan weerskanten één, en Jezus in het midden.
19 Op het bordje dat op het kruis werd aangebracht, had Pilatus laten schrijven: ‘Jezus, de Nazoreeër, koning van de Joden.’
20 Dit opschrift kregen heel wat Joden te lezen, want de plaats waar Jezus gekruisigd was, lag dichtbij de stad;
en het stond er in het Hebreeuws, in het Latijn en in het Grieks.
21 De Joodse hogepriesters zeiden tegen Pilatus: ‘U moet niet schrijven: “Koning van de Joden”, m
aar dat Hij gezegd heeft: “Ik ben de koning van de Joden.” ’
22 Pilatus antwoordde hun: ‘Wat ik geschreven heb, blijft geschreven.’


23 Toen de soldaten Jezus hadden gekruisigd, verdeelden ze zijn kleren in vieren, voor iedere soldaat een deel.
Maar er was ook nog de lijfrok: die was naadloos, van bovenaf uit één stuk geweven.
24 Daarom zeiden ze tegen elkaar: ‘Die mogen we niet stukscheuren; laten we hem liever onder elkaar verloten.’
Zo moest het schriftwoord in vervulling gaan dat zegt: Ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld, en om mijn kleding hebben ze gedobbeld.
Dit hebben de soldaten inderdaad gedaan.


25 Intussen stonden bij het kruis van Jezus zijn moeder, de zuster van zijn moeder, Maria de vrouw van Klopas, en Maria van Magdala.
26 Jezus zag zijn moeder, en bij haar de leerling van wie Hij hield.
Toen zei Hij tegen zijn moeder: ‘Vrouw, daar is nu je zoon.’
27 Vervolgens zei Hij tegen de leerling: ‘Daar is je moeder.’
Toen, van dat uur af, nam de leerling haar bij zich in huis op.


28 Jezus wist dat alles thans volbracht was.
Daarom zei Hij – want de Schrift moest ten volle in vervulling gaan – ‘Ik heb dorst.’
29 Er stond daar een kruik met zure wijn.
Ze doopten er een spons in, staken die op een hysopstengel en brachten die aan zijn mond.
30 Toen Jezus van die wijn gedronken had, zei Hij: ‘Het is volbracht.’
Daarop boog Hij het hoofd en gaf Hij de geest.


Kruismeditatie

giotto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giotto

 


 franscesca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piero della Francesca

 

Gebeden  
Heer, ontferm u,
CHRISTUS, ONTFERM U,
HEER, ONTFERM U.                            


Voorbeden      stil gebed     Onze Vader

Zingen             590                

In stilte verlaten wij de kerk

 

 

 

 

BETHELKERK                   Viering van de Witte Donderdag
AMSTERDAM NOORD      9 april 2020

De klok wordt geluid

Welkom

Aansteken van de Tafelkaarsen

Muziek        preludium in e-moll van Joh. Seb. Bach.          

Bemoediging

Eerste Psalm           Lied 67-a

Gebed van het uur

Evangelielezing                Johannes 13,1-15

1 Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. 2 Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iskariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. 3 Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, 4 stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om 5 en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. 6 Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?’ 7 Jezus antwoordde: ‘Wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen.’ 8 ‘O nee,’ zei Petrus, ‘míjn voeten zult u niet wassen, nooit!’ Maar toen Jezus zei: ‘Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen,’ 9 antwoordde hij: ‘Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd!’ 10 Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein – maar niet allemaal.’ 11 Hij wist namelijk wie hem zou verraden, daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren.

12 Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg hij. 13 ‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. 14 Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. 15 Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.

Antwoordpsalm        Lied 372

Korte overweging

Ubi caritas               Lied 568-a

Tafelgebed
daarin viermaal het refrein van Lied 402-a
‘U zij de heerlijkheid in alle eeuwen!’

Gemeenschap van brood en wijn

Slotbeden  dankgebed
                   nachtgebed
                   zegenbede
                   Onze Vader

Slotlied            Lied 571 vers 1, 4 en 5
                        ’In stille nacht houdt Hij de wacht’

Wegdragen van de paaskaars, tafelkaarsen, bijbel, bloemen en avondmaalsstel 

 

BETHELKERK         Avondgebed op de woensdag
AMSTERDAM          van de Goede Week; 8 april 2020


Stilte

Openingsvers            (gezongen)      

Heer, open mijn lippen.
MIJN MOND ZAL ZINGEN VAN UW EER.
God, kom mij te hulp.
HEER, HAAST U MIJ TE HELPEN.

Zingen           avondlied      261

Gedachte      vanuit Nova Noord (tieners)

Zingen          psalm 43:3

Lezing         
Johannes 12:1-8


Zingen          lied 547: 1,2 en 3

Gebeden                    
       …en daarom bidden wij:        

Heer, ontferm u,
CHRISTUS, ONTFERM U,
HEER, ONTFERM U.                       

voorbede - stil gebed - Onze Vader

Zegenbede     (gezongen)
De Heer schenke ons zijn zegen,
Hij beware ons voor onheil
en geleide ons tot eeuwig leven.
AMEN.
Loven wij de Heer!
WIJ DANKEN GOD!

 

BETHELKERK         Avondgebed op de dinsdag
AMSTERDAM          van de Goede Week; 7 april 2020


Stilte

Openingsvers            (gezongen)      

Heer, open mijn lippen.
MIJN MOND ZAL ZINGEN VAN UW EER.
God, kom mij te hulp.
HEER, HAAST U MIJ TE HELPEN.

Zingen            Avondlied      253

Gedachte     vanuit het diaconaal opbouwwerk

Lezing          Johannes 13,34-35 en 15,11-17

Zingen          Lied 561 vers 1, 4 en 5

Gebeden                    
       …en daarom bidden wij:        

Heer, ontferm u,
CHRISTUS, ONTFERM U,
HEER, ONTFERM U.                        

voorbede - stil gebed - Onze Vader

Zegenbede     (gezongen)
De Heer schenke ons zijn zegen,
Hij beware ons voor onheil
en geleide ons tot eeuwig leven.
AMEN.
Loven wij de Heer!
WIJ DANKEN GOD!

 

   

BETHELKERK             Avondgebed op de maandag

AMSTERDAM          van de Goede Week; 6 april 2020

Stilte

Openingsvers            (gezongen)      

Heer, open mijn lippen.
MIJN MOND ZAL ZINGEN VAN UW EER.
God, kom mij te hulp.
HEER, HAAST U MIJ TE HELPEN.

Zingen            Avondlied      253

Column          vanuit Zinnig Noord door Jonatan Bartling

Zingen            psalm 42:3

Lezing           Johannes 16:19-22

Zingen            556 1,5

Gebeden
Voorbeden

       …en daarom bidden wij:        
Heer, ontferm u,
CHRISTUS, ONTFERM U,
HEER, ONTFERM U.

Zegenbede     (gezongen)

De Heer schenke ons zijn zegen,
Hij beware ons voor onheil
en geleide ons tot eeuwig leven.
AMEN.
Loven wij de Heer!
WIJ DANKEN GOD!

 

 

 

BETHELKERK                  Palm- en Passiezondag

AMSTERDAM                  5 april 2020

Korte dienst via kerkdienstgemist.nl in verband met het Corona-virus

De klok wordt geluid

Muziek                           J.S. Bach, Sarabande

Groet aan de hoorders    Van wie aan wie. De Eeuwige zij met u.

Psalm van de zondag         Lied 24 vers 1 en 4

Inleiding                         Psalm 24 als leidraad

Gebed

Lezen                            Matteüs 21,1-11     

De intocht in Jeruzalem
1 Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus er twee leerlingen op uit. 2 Zijn opdracht luidde: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen jullie er een ezelin zien, die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me. 3 En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: “De Heer heeft ze nodig.” Dan zal men ze meteen meegeven.’ 4 Dit is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat gezegd is door de profeet: 5 ‘Zeg tegen Sion: “Kijk, je koning is in aantocht, hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier.”’ 6 De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. 7 Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. 8 Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit, anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de weg. 9 De talloze mensen die voor hem uit liepen en achter hem aan kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel!’ 10 Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. ‘Wie is die man?’ wilde men weten. 11 Uit de menigte werd geantwoord: ‘Dat is Jezus, de profeet uit Nazaret in Galilea.’ 

Hosanna-muziek                J. Demessieux, Hosanna Filio David

Gebed

Lezen                                     Exodus 11,1-10

De tiende plaag

1 De HEER zei tegen Mozes: ‘Ik zal de farao en Egypte met nog één plaag treffen, daarna zal hij jullie laten gaan. Hij zal jullie zelfs het land uit jagen, niemand uitgezonderd. 2 Zeg tegen het volk dat iedereen zilveren en gouden sieraden aan zijn buren moet vragen, de mannen aan hun buurman, de vrouwen aan hun buurvrouw.’ 3 De HEER zorgde ervoor dat de Egyptenaren het volk goedgezind waren. Mozes stond zelfs in hoog aanzien bij de hovelingen en bij het Egyptische volk.

4 Toen zei Mozes tegen de farao: ‘Dit zegt de HEER: Tegen middernacht zal ik rondgaan door Egypte, 5 en dan zullen alle eerstgeborenen in het land sterven, van de eerstgeborene van de farao, zijn troonopvolger, tot de eerstgeborene van de slavin die de handmolen bedient, en ook al het eerstgeboren vee. 6 Overal in Egypte zal luid gejammerd worden, zo luid als men nog nooit heeft gehoord en ook nooit meer horen zal. 

7 Maar van de Israëlieten zal niemand een haar gekrenkt worden, en ook hun vee zal niets overkomen. Dat zal u doen beseffen dat de HEER onderscheid maakt tussen Egypte en Israël. 8 Al deze hovelingen hier zullen naar mij toe komen en mij op hun knieën smeken om dit land te verlaten en mijn hele volk mee te nemen. En dat zal ik doen ook.’ Hierop verliet Mozes woedend het paleis. 9 De HEER had tegen Mozes gezegd: ‘De farao zal niet naar jullie luisteren. Zo kan ik des te meer wonderen in Egypte laten gebeuren.’ 10 Al deze wonderen hadden Mozes en Aäron daarna in het bijzijn van de farao verricht, en de HEER had ervoor gezorgd dat de farao hardnekkig bleef weigeren de Israëlieten uit zijn land weg te laten gaan.

Psalm van de zondag         Lied 24 vers 2 en 5

Mededelingen

Voorbede

Slotlied                           Lied 556 vers 1, 4 en 5      

Alles wat over ons geschreven staat

Zegen voor de Goede Week

Muziek                           J.C.H. Rinck, Herzliebster Jesu

 

BETHELKERK                                Zondag Iudica
AMSTERDAM                                  29 maart 2020

            Korte dienst via Kerkdienstgemist in verband met Corona-virus

De klok wordt geluid

Orgelspel

Groet aan de hoorders Van wie aan wie. De Eeuwige zij met u.

Beginlied 130a:2                  

Inleiding: Zondag Iudica me(= doe mij recht, uit psalm 43) is de eerste passiezondag, twee weken voor Pasen. De dreiging, onzekerheid en verdriet rond het Corona-virus klinkt als een echo van de dreigingen die zich samentrekken rond de rechtvaardige, Jezus Messias, op weg naar zijn noodlot in Jeruzalem.

Lezen Exodus 8:16-19

16De HEER zei tegen Mozes: ‘Wacht de farao morgen in alle vroegte op wanneer hij naar de rivier gaat, en zeg tegen hem: “Dit zegt de HEER: Laat mijn volk gaan om mij te vereren. 17Wilt u mijn volk niet laten gaan, dan stuur ik steekvliegen af op u en op uw hovelingen, uw volk en uw huizen. In de huizen van de Egyptenaren en waar ze maar gaan of staan, zal het wemelen van de steekvliegen. 18Maar ik zal die dag een uitzondering maken voor Gosen, het gebied waar mijn volk woont, daar zullen de steekvliegen niet komen. Zo zal ik u doen beseffen dat ik, de HEER, aanwezig ben in uw land. 19Ik zal mijn volk vrijwaren voor de plaag die uw volk te wachten staat. Dit wonder zal morgen gebeuren.”’ 20De HEER deed wat hij had gezegd: hele zwermen steekvliegen drongen het paleis van de farao en de huizen van zijn hovelingen binnen, en overal in het land richtten ze zware schade aan.

Antwoordpsalm         43: 3,5

Lezen Johannes 11:1-4

1Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar Maria en haar zuster Marta woonden – 2dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd; de zieke Lazarus was haar broer. 3De zusters stuurden iemand naar Jezus met de boodschap: ‘Heer, uw vriend is ziek.’ 4Toen Jezus dit hoorde zei hij: ‘Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden.’

Meditatieve orgelmuziek

Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ’ van Johann Sebastiaan Bach   (lied 796)

Mededeling van overlijden

Gebeden

Voorbeden en Onze Vader (klok luidt)

Slotlied            425

Zegen


BETHELKERK                                Zondag Laetare
AMSTERDAM                                  22 maart 2020


            Korte dienst via Kerkdienstgemist in verband met het coronavirus

De klok wordt geluid

Orgelspel van lied 546

Groet aan de hoorders Van wie aan wie. De Eeuwige zij met u.

Inleiding: Zondag Laetare (= verblijdt u) is een vrolijke zondag in de 40 dagen. Je ziet het licht van Pasen al schemeren. Ook nu met de dreiging, onzekerheid en verdriet rond het coronavirus? We hoorden zojuist een lied van Willem Barnard voor deze zondag, lied 546.   

Lezen Exodus 7:8-13

8De HEER zei tegen Mozes en Aäron: 9‘Als de farao jullie om een wonder vraagt, moet jij, Mozes, tegen Aäron zeggen dat hij voor de ogen van de farao zijn staf op de grond gooit; die staf zal dan een grote slang worden.’ 10Mozes en Aäron gingen naar de farao en deden wat de HEER hun had opgedragen. Voor de ogen van de farao en zijn hovelingen gooide Aäron zijn staf op de grond, en de staf veranderde in een slang. 11De farao liet op zijn beurt de geleerden en tovenaars komen, en deze Egyptische magiërs bereikten met hun toverformules hetzelfde. 12Ieder gooide zijn staf neer, en elke staf veranderde in een slang. Maar de staf van Aäron verslond alle andere staven. 13Toch bleef de farao onverzettelijk, hij wilde niet naar Mozes en Aäron luisteren, zoals de HEER gezegd had.

Orgelspel psalm 105:3

Lezen Johannes 9:1-7

1In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. 2Zijn leerlingen vroegen: ‘Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?’ 3‘Hij niet en zijn ouders ook niet,’ was het antwoord van Jezus, ‘maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. 4Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij gezonden heeft; straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. 5Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld.’ 6Na deze woorden spuwde hij op de grond. Met het speeksel maakte hij wat modder, hij streek die op de ogen van de blinde 7en zei tegen hem: ‘Ga naar het badhuis van Siloam en was u daar.’ (Siloam is in onze taal ‘gezondene’.) De man ging weg, waste zich, en toen hij terugkwam kon hij zien.

Meditatieve orgelmuziek een stuk van Gustav Merkel over lied 376. Dit lied is een avondmaalslied,geschreven door Johann Franck in omstandigheden waarbij hele dorpen en steden uitstierven door de 30-jarige oorlog in Duitsland. We hadden vandaag juist graag met u hier het avondmaal gevierd, om van de blijvende blijdschap te getuigen.

Gebeden

Voorbeden en Onze Vader (klok luidt)

Slotlied            418: 1

Zegen

God zij vóór u, om u de juiste weg te wijzen.
God zij áchter u, om u in de armen te sluiten en om u te beschermen voor gevaar.
God zij ónder u, om u op te vangen als u dreigt te vallen.
God zij ín u, om u te troosten wanneer u verdriet hebt.
God zij óm u héén, als een beschermende muur, als anderen over u heen vallen.
God zij bóven u, om u te zegenen.
Zó zegene u de Eeuwige, onze God,- vandaag, morgen, en alle dagen die komen.


Amen.