Anbi

 anbi

De Bethelkerk is een van de 20 kerken van de Protestantse Gemeente te Amsterdam. De Protestantse Gemeente Amsterdam is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor mogen ook giften aan de Bethelkerk worden afgetrokken van de inkomstenbelasting.

De Bethelkerk vormt samen met De Ark en de Nieuwendammerkerk de protestantse wijkgemeente in Amsterdam-Noord (verdere informatie hier) .

 

Onze RSIN-gegevens

Giften aan Bethelkerk kunt u in uw aangifte verantwoorden als: ‘giften aan de Protestantse Gemeente te Amsterdam’, RSIN-nummer 818517669. Het algemene RSIN-nummer volstaat, de kerken bij de Protestantse Gemeente Amsterdam horen, hebben geen eigen RSIN-nummer.

Om een ANBI-instelling te kunnen zijn en blijven, moet de kerk aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals een optimale transparantie over bestuur, doel en beleidsplan en onze financiën. Op deze pagina vindt u daar alles over. De officiële ANBI-pagina van de Protestantse Gemeente Amsterdam vindt u hier

Om ook als wijkgemeente transparant te zijn, vindt u op deze pagina de relevante gegevens voor onze kerk.

Mocht u nog vragen hebben, dan verzoeken wij u contact op te nemen met Adri Luyten.

*Protestantse Gemeente te Amsterdam is de officiële naam. De organisatie noemt zichzelf echter Protestantse Kerk Amsterdam, omdat deze naam voor de niet-kerkelijke buitenwereld eenduidiger is. Bij ‘gemeente’ denken buitenstaanders al snel aan de overheid.

Algemene gegevens

Adri Luyten

Telefoonnummer 020 6311083

Email: luytenda@planet.nl

Postadres : Huifkarpad 12

1035 WV Amsterdam

Website: www.bethelkerkamsterdam.nl

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Bethelkerk ligt bij de kernraad die wordt gevormd door ambtsdragers uit deze gemeente. In onze wijkgemeente telt de kernraad 12 leden, zie zijn gekozen door en uit de leden van onze kerkelijke gemeente.

De wijkraad van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente. De wijkraad bestaat uit 2 leden.

De algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Amsterdam is eindverantwoordelijk, zij keurt de begroting en jaarrekening goed.

Onze kerk is met één lid vertegenwoordigd in de algemene kerkenraad en in het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Amsterdam.

Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk Amsterdam wil een inspirerende en wervende kerk zijn voor haar leden en voor anderen die op haar weg komen of naar wie zij bewust op zoek is. Onze roeping: Gods liefde gestalte geven in de stad.

De Bethelkerkgemeente heeft deze doelstelling vertaald in de visie en missie die op deze website zijn te vinden.

Beleidsplan

Het Beleidsplan van de Protestantse Kerk Amsterdam kunt u hier vinden. 

De Bethelkerkgemeente volgt de beleidsplannen van de Protestantse Kerk van Amsterdam. Samen met de andere twee gemeenten in Amsterdam-Noord (de Arkgemeente en de Nieuwendammerkerk) worden daarbij speerpunten voor werkplannen aangewezen. Deze zijn:

1. Vernieuwing. We zijn op zoek naar nieuwe vormen van presentie van de kerk en de gemeente. Het project Zinnig Noord is hiervan een voorbeeld.

2. Contacten met partners en de buurten in het stadsdeel Amsterdam-Noord. Deze zijn op allerlei gebieden: 4/5 mei vieringen, dialoogbijeenkomsten, buurtinloop en buurtmaaltijden, Oecumenisch café, Huis van de levenskunst, Werkgroep tussen 2 banen enz. Op deze website is daarover informatie te vinden.

3. Van betekenis zijn voor kinderen en jongeren. Er zijn projecten ontwikkeld en in ontwikkeling, zoals Plejater, Nova Noord, Schoolbezoeken rond 4 mei (ouderen vertellen kinderen over WOII) enz. Zie eveneens de betreffende artikelen op deze website.

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘generale rechtspositie predikanten’. De beloning van overige medewerkers in loondienst is geregeld in de ‘arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u hier.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag activiteiten

Bijbelkring: de Bijbel blijkt een eindeloos veelzijdige bibliotheek. Om de week op dinsdagmorgen.

Koffieochtend: Inloop in de Bethelkerk voor koffie en een praatje! Voor alle buurtbewoners. Elke woensdagochtend van 10.00-12.00 uur

Open maaltijd voor buurt en gemeente: Laatste woensdag van de maand om 18.00 uur

Oec. Café: 2e vrijdagavond van de maand om 20.00 uur in de Bethelkerk

Zoeken naar zin: alternatieve vieringen op zaterdagavond (maandelijks). hier

Plejater: een improvisatietheater voor en met kinderen uit de buurt 4-9 jaar. 1e Woensdagmiddag van de maand om 15.00-16.00 uur

Zinnig Noord: project samen met de Ark voor zingevin

g en spiritualiteit

Nova Noord: project samen met de Ark voor tieners

Huis van de Levenskunst: samen met culturele partners in Tuindorp Oostzaan e.o.

Werkgroep over werk: Tussen Twee Banen.

Voorgenomen bestedingen

Hoewel de Protestantse Gemeente Amsterdam zich in een proces van verandering bevindt, sluiten de verwachte bestedingen nog nauw aan bij die van de voorgaande jaren. Het plaatselijke kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit. Belangrijke onderdelen zijn: het pastoraat, de vieringen en andere reguliere activiteiten en het onderhoud van het gebouw. Daarnaast zijn we in de komende periode/jaar/jaren het volgende van plan.

Het dak behoeft onderhoud € 10.000

Bezuinigingen op energie (aanschaf zonnepanelen/ledverlichting e.d. € 5.000

Verkorte staat van baten en lasten

De staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar.
De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De middelste kolom betreft de Bethelkerkgemeente.
De laatste kolom betreft de Protestantse Wijkgemeente Amsterdam-Noord.
Vanaf 2020 wordt de baten en lasten integraal aangegeven voor heel Noord.

jaarrekening 2019   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toelichting

De kerken die aangesloten zijn bij de Protestantse Kerk in Nederland zorgen zelf voor hun inkomsten. De leden krijgen ieder jaar in januari via de actie Kerkbalans het verzoek om een financiële bijdrage te leveren aan de kerk waar ze bij horen.

Een groot deel van de inkomsten van onze wijkkerk wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor predikant en kerkelijk werker en de organisatie van pastorale activiteiten. Daar horen onze zondagse vieringen ook bij.

Een ander deel van de inkomsten is bestemd voor de instandhouding van ons kerkgebouw, onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen en aan de eigen organisatie. Een klein deel is bestemd voor het landelijke werk.

De kerken die aangesloten zijn bij de Protestantse Kerk in Nederland krijgen geen overheidssubsidie. Als zij een monumentaal kerkgebouw beheren, krijgen zij daar wel subsidie voor.