De oare Fryske tsjerketsjinst  is op snein 16 april (snein nei Peaske) 2023 om 16.00 oere yn'e Betheltsjerke.

 

De volgende Friese kerkdienst is op zondag 16 april (zondag na Pasen) 2023 om 16.00 uur in de Bethelkerk.


 

Contact en informatie:
ds Trinus Hibma
hibmveen@xs4all.nl
06 - 24981144

Jorwerd  Bezoek Nijkleaster in Jorwerd