De volgende Friese kerkdienst is op zondag 8 maart 2020 om 16.00 uur in de Bethelkerk.Fryske tsjerketsjinst
yn Amsterdam-Noard
Op snein 3 maart 2019 is om 16.00 oere in
Fryske tsjerketsjinst yn'e Betheltsjerke
Plejadenplein 44, 1033 VL Amsterdam.
Sjoch: www.bethelkerkamsterdam.nl

 

It tema is: Grûn en minsken.

D'r bestiet in djippe bân tusken grûn en minsken, benammen yn agraryske streken lykas Fryslân dêr't men libbet fan grûn. De grûn docht wat mei minsken
en minsken wurde minske yn'e omgng mei de grûn.
Tink mar ris oan'e roman 'Groun en Minsken' fan Reinder Brolsma út 1940 dy't spylet op'e wrede grûn oan'e sédyk yn'e Bjirmen.Dizze snein, de lêste eardat de 40 dagen foar Peaske begjinne, giet it oer'e grûn dêr't minsken op bouwe.

Foargonger is ds Trinus H.Hibma
Kantor-oargeliste is mefrou Marja van der Ploeg – Hofstra mei stipe fan de Bethelkantorij.

Nei de tiid kofje / tee mei koeke.
Jo binne tige wolkom!

 

Nei de tsjinst lizze yn'e kofjeseal meastal Fryske boeken, dy't jo meinimme kinne foar in euro.
De man dy't se meastal joech, de hear Wijnsma, is net mear. As jo wolle, kinne jo sels boeken meinimme en op'e tafel lizze. Dan hawwe wy wer foarrie. Jo kinne sa fansels ek roalje.
                                    

Jorwerd  Bezoek Nijkleaster in Jorwerd