Orde van Dienst

BETHELKERK            5e zondag van Epifanie
AMSTERDAM            9 februari 2014             
                   voorbereiding                
Orgelspel

De klok luidt: De gemeente wordt stil
De kinderen en zij die dienst doen komen binnen
De kaarsen op tafel worden aangestoken.        
Wanneer de klok zwijgt, gaat men staan

Groet en Bemoediging

Drempelgebed

Intochtslied    psalm 67:1,3

Gloria        867    

Gebed van de zondag.

Lied van de zondag    215:1,3,4,7

            Het Woord

Voor de kinderen

Lied met de kinderen 274

Lezen         Jesaja 43:9-12

Zingen    psalm 113   

Lezen        Mattheus 5:13-16

Acclamatie    339a
 
Verkondiging

Zingen     919               

                          gebeden en gaven

Gebeden    Voorbeden, Stil gebed
        … en daarom bidden wij:
HEER, ONZE HEER, WIJ BIDDEN U VERHOOR ONS!
ONZE VADER  (zingen 369b)

Mededelingen

Inzamelingen     1e collecte: Burennetwerk
                        deurcollecte: missionair werk

Slotlied    838:1,3

Zegen        AMEN

Orgelspel

 

 

 

BETHELKERK                1e zondag na Epifanie
AMSTERDAM                12 januari 2014
----------------------------------------------------------------------------

                    voorbereiding
De klok luidt: De gemeente wordt stil
De kinderen en zij die dienst doen komen binnen
De kaarsen worden aangestoken
        De gemeente gaat staan
Groet en bemoediging
        De Heer zij met u!
        OOK MET U ZIJ DE HEER.
        Onze hulp in de Naam van de HEER
        DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.Drempelgebed  
                        
Intochtslied    psalm 72:1,6
                                                                                  (hierna gaat men zitten)
Kyriegebed    ...en daarom bidden wij:
        HEER, ONTFERM U!
        CHRISTUS, ONTFERM U!
        HEER, ONTFERM U!
Gloria         305
Gebed van de zondag
Lied van de zondag        524            
                    de Heilige Schriften
Voor de kinderen
Lied met de kinderen    359
Lezing        Jesaja 42:1,7
Zingen    psalm 89:1,2
Lezing        Mattheus 3:13-17
Acclamatie    339a
Verkondiging
Zingen   527                       

              gebeden en gavenGebeden    
Voorbeden; stil gebed,
ONZE VADER   369b
Mededelingen
Inzamelingen     rondgang: wijkdiaconie
                      deurcollecte: crisispastoraat
Slotlied    518:1,6
Zegen        AMEN

 

 

 

ORDE VAN DIENST Bethelkerk Amsterdam

4e van Advent - 22 december 2013  

Voorganger: Anne-Meta Kobes-Gerritsen                

                        

Voorbereiding

 

Orgelspel  

 

De gemeente wordt stil

 

De klok luidt
        De kinderen, en zij die dienst doen komen binnen
        De kaarsen worden aangestoken
        Wanneer de klok zwijgt, gaat de gemeente staan

 

Aansteken van de adventskaarsen + lied

 

Groet

V: De Heer zij met u!

                A: OOK MET U ZIJ DE HEER!

 

Bemoediging

                V:  Onze hulp is in de naam van de Heer

                A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

                V: die trouw houd tot in eeuwigheid

                A: EN NOOIT LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN

 

Drempelgebed   

 

Intochtslied   NLb 24: 1,4,5 (De aarde en haar volheid zijn)

 

[Hierna gaat iedereen zitten]

 

Kyriegebed Met Kyrierespons: …….. en daarom bidden wij:
        HEER, ONTFERM U!
        CHRISTUS, ONTFERM U!
        HEER, ONTFERM U!

 

Lofzang van Zacharias   NLb 158a:1 (God zij geloofd uit alle macht)

 

Lied van de Zondag        NLB 433: 1, 2, 5 (Kom tot ons, de wereld wacht)

De Heilige Schriften

Voor de kinderen

 

Lied met de kinderen  NLb 923: 1 en 3 (Wil je wel geloven dat het groeien gaat)

 

Lezing         2 Samuel 11

 

Zingen   Eva’s Lied II, 16 (Jezus, zoon van Maria, van Bathseba…)

 

Lezing        Matteüs 1:26-38

 

Acclamatie     [staande]        NLb 339a (U komt de lof toe)

 

Overweging

 

Zingen    NLb 913: 1,2, 4 (Wat de toekomst brenge moge)


Gebeden en gaven

 

Dankgebed

Voorbeden

Stil gebed

Gezongen Onze Vader NLb 369b

 

Mededelingen

 

Inzamelingen 

1e collecte: ….
2e collecte: ….

Deurcollecte: ….

 

Slotlied      NLb 444:1, 2, 3, 5  (Nu daagt het in het Oosten)

 

Zegen        

V: De Heer zegene ons en behoede ons,

De Heer doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig

De Heer verheffe haar aangezicht over ons en geve ons vrede

               

A: AMEN

 

Orgelspel   

 

 

BETHELKERK                3e Adventszondag
AMSTERDAM                15 december 2013
----------------------------------------------------------------------------
Deze zondag wordt Gaudete (= Verblijdt u) genoemd naar Filippenzen 4:4
Het Avondmaal besluit de dienst als een maaltijd van verwachting. voorbereiding

De klok luidt: De gemeente wordt stil
De kinderen en zij die dienst doen komen binnen
        De gemeente gaat staan
Aansteken van de adventskaarsen en zingen:Groet en bemoediging
        De Heer zij met u!
        OOK MET U ZIJ DE HEER.
        Onze hulp in de Naam van de HEER
        DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Drempelgebed  
                        Om woorden te horen, die we zelf niet bedenken,
        om licht te zoeken, dat in ons zelf niet ontvlamt,
        om vrede te zoeken, die in onszelf niet woont,
        komen we bij elkaar, komen we bij U.
        span onze verwachting,
        God, en wek onze hoop.
        Dan zullen we kind aan huis zijn,
        waar uw goedheid met liefde woont.        AMEN

Intochtslied    Psalm 85:3
Voor en na de psalm zingt de cantorij de antifoon 432c:
Verblijd u, nu en altijd. De Heer is nabij!
                                                                                  (hierna gaat men zitten)

Kyriegebed    ...en daarom bidden wij:
        HEER, ONTFERM U!
        CHRISTUS, ONTFERM U!
        HEER, ONTFERM U!

Lofzang van Zacharias         cantorij 158b

Gebed van de zondag

Lied van de zondag        450  cantorij:1   allen:2,3            

de Heilige Schriften
Voor de kinderen

Lezing        Jesaja 35

Zingen    126 b

Halleluja     338f

Lezing        Mattheus 11:2-11

Acclamatie    339a

Verkondiging

Zingen   452

Geloofsbelijdenis (staande) 344                       

gebeden en gaven

Zingen     416

Gebeden    

Voorbeden; stil gebed.

Mededelingen
Inzamelingen     rondgang: daklozenkrant Kantlijn
               avondmaalscollecte: scholing in Guatamala
              deurcollecte: kerkmuziek
maaltijd van de Heer

Tafellied    451:1,4,5

TafelgebedDe Heer zal bij u zijn.
DE HEER ZAL U BEWAREN.
Hef uw harten omhoog.
ONS HART IS BIJ DE HEER.
Wij danken de Heer,
DE HEER, ONZE GOD.402a en 369b

Brood en Wijn

Cantorij: How beautiful upon the mountains
are the feet of him that bringeth good tidings,
that publisheth peace; that publisheth salvation;
that saith unto Zion, Thy God reigneth!  (John Stainer)

Slotgebed

Slotlied    440

 

 

BETHELKERK            Eerste Adventszondag
AMSTERDAM            1 december 2013    

voorbereiding                
Orgelspel

De klok luidt: De gemeente wordt stil
De kinderen en zij die dienst doen komen binnen
        De adventskaarsen worden aangestoken; we zingen:
De kinderen gaan naar beneden om Adventskalenders te maken        

De gemeente gaat staan
Groet en bemoediging
        De Heer zij met u!
        OOK MET U ZIJ DE HEER.
        Onze hulp in de Naam van de HEER
        DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
Drempelgebed     297
Intochtslied    psalm 25: 1,2  
Voor en na de psalm zingt de cantorij de antifoon 432a                          
(hierna gaat men zitten)
Kyriegebed    ...en daarom bidden wij:
        HEER, ONTFERM U!
        CHRISTUS, ONTFERM U!
        HEER, ONTFERM U!
Lofzang van Zacharias    gezang 158:1  
Gebed van de zondag
Lied van de zondag          1016
                    
de Heilige Schriften
Lezing        Jesaja 2:1-5
Zingen    psalm 122a
Halleluja     338f
Lezing        Mattheus 24:32-44
Acclamatie     (staande)
Verkondiging
Zingen    462
            
gebeden en gaven
Gebeden    
Voorbeden; stil gebed.
                        ONZE VADER
Mededelingen
Inzamelingen        R: Diensten voor mensen met een beperking
                              D: Kerkgroei
Slotlied    gezang 435
Zegen        AMEN
Orgelspel

 

 

 

TIENDE ZONDAG VAN DE HERFST

Zondag van de Voleinding

24 november 2013 – Bethelkerk, Amsterdam

 

** Voorbereiding **

 

Orgelspel

De gemeente wordt stil                                                 

            De kinderen en zij die dienst doen komen binnen          

            De kaarsen worden aangestoken

            Wanneer de klok zwijgt, gaat de gemeente

             staan

 

 

  1. Groet  De HEER zij met u

             OOK MET U ZIJ DE HEER

Bemoediging

            Onze Hulp in de Naam van de HEER

               DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT    

 

Drempelgebed

v.         Laten wij onze schuld belijden

            in vertrouwen op Gods barmhartigheid.

a.         Voor U belijden wij,

almogende God,

voor heel uw kerk en voor elkaar,

dat wij gezondigd hebben

in gedachte, woord en daad,

in het kwade, dat wij gedaan hebben

en in het goede dat wij hebben nagelaten.

Ontferm U over ons,

vergeef ons onze zonden,

en geef dat wij U mogen dienen;

vernieuw daartoe ons leven

door Christus, onze Heer.

 

v.         De almogende en barmhartige God

zij ons genadig,

vergeve onze zonden

en geleide ons tot het eeuwige leven.

a.         Amen.

 

Intredelied

Lied 747 vers 1, 2, 3, 4 en 8

…..en daarom bidden wij

           Lied 299c

Gloria Lied 306                   

 

Gebed van de zondag

v.         Laten wij bidden.

           

… stil gebed

ter voorbereiding op deze dienst…

           

v.         Grote en genadige God,

alles wat bestaat

wilt Gij onder één hoofd brengen

in Jezus, de mens naar uw hart.

Laat de dag komen

dat heel de schepping

bevrijd en bijeengebracht

door de kracht van zijn liefde,

zonder ophouden U de lof toezingt.

Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,

die met U in de eenheid van de heilige Geest

leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.

a.         Amen.

 

** de dienst van de heilige Schriften **

 

Woord met de kinderen

lied met de kinderen 776

 

Lezing uit de profeten         

Maleachi 4,1-6 (=NBV 3,19-24)

                                              

Antwoordpsalm 46

Antifoon vers 8(=12)

2. God is voor ons een veilige schuilplaats,

     een betrouwbare hulp in de nood

3. Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde

     en storten de bergen in het diepst van de zee.

4. Laat de watervloed maar kolken en koken,

     de hoge golven de bergen doen beven.

Antifoon

5. Een rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van God,

     de heilige woning van de Allerhoogste.

6. Met God in haar midden stort zij niet in,

     vroeg in de morgen komt God haar te hulp.

7. Volken roeren zich, rijken storten ineen,

     zijn donderstem klinkt – de aarde siddert.

Antifoon

9. Kom en zie wat de Heer heeft gedaan,

     verbijsterend is wat hij op aarde verricht:

10. Wereldwijd bant hij oorlogen uit,

       bogen breekt hij, lansen verbrijzelt hij,

       wagens verbrandt hij in het vuur.

11. ‘Staak de strijd, en erken dat ik God ben,

       verheven boven de volken, verheven boven de aarde.’

Antifoon

 

 

Lezing uit de brieven                      

Openbaring 3,7-12

  1. Halleluja                               

Lied 466 vers 4, 5 en 6

(vers 4 vgl. Opb. 3,7)

Lezing uit het evangelie      

Lucas 21,5-19

Acclamatie                            

U komt de lof toe …

          

Preek, besloten met

In de Naam van de Vader

en de Zoon

en de heilige Geest.

a.         Amen.

 

Zondagslied

Lied 761 cantorij 1 en3

                               allen 2 en 4

** Gebeden en gaven **

  1. Gebeden                               

              dank – en voorbeden

                     ….. en daarom bidden wij

 

Mededelingen

Inzameling Tijdens de inzameling zingt de cantorij van Malcolm Archer

And I saw a new heaven and a new earth:

fir the first heaven and the first earth were passed away; and there was no more sea, for the first heaven and the first earth were passed away.

And I John saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven.

And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall be there anymore pain: for the former things are passed away.

 

** Zending en zegen**

 Slotlied                                  

Lied 766

Zegen

 

Orgelspel

 

Deurcollecte voor de eredienst

 

 

 

BETHELKERK                voorlaatste zondag van het jaar
AMSTERDAM                17 november 2013
                voorbereiding

Orgelspel    

De gemeente wordt stil

De klok luidt: De kinderen, en zij die dienst doen komen binnen
        De kaarsen worden aangestoken
        Wanneer de klok zwijgt, gaat de gemeente staan

Groet, bemoediging en drempelgebed
 
Intochtslied    psalm 9:1,4,5 (hierna gaat men zitten)

Gloria        305

Gebed van de zondag

Lied van de Zondag 807
                de Heilige Schriften
Voor de kinderen

Lied met de kinderen    930

Lezing         2 Koningen 4:38-41
     
Zingen    psalm 98:1,2

Lezing        Lucas 20:27-38

Acclamatie     (staande)
 
Verkondiging

Zingen    763

gebeden en gaven

Voorbeden en stil gebed  Onze Vader  
 
Mededelingen

Inzamelingen  

Slotlied    767

Zegen        AMEN

Orgelspel      

ORDE VAN DIENST

BETHELKERK                   5e van de herfst
AMSTERDAM                  20 oktober 2013                  

Dienst voorbereid met tieners van Nova Noord                

Voorbereiding

Orgelspel  

De gemeente wordt stil

De klok luidt: 
        De kinderen, en zij die dienst doen komen binnen
        De kaarsen worden aangestoken
        Wanneer de klok zwijgt, gaat de gemeente staan

Groet         V: De Heer zij met u!
                A: OOK MET U ZIJ DE HEER!

Bemoediging
                V:  Onze hulp is in de naam van de Heer
                A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
                V: die trouw houd tot in eeuwigheid
                A: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN

Drempelgebed   296 (Die de morgen ontbood) (in wisselzang, zoals aangegeven in het liedboek)

Intochtslied   288 (Goedemorgen, Welkom allemaal) (hierna gaat men zitten)

Kyriegebed    ...en daarom bidden wij (uitlopend op 299)

Kyrierespons en Gloria 299 (Om de mensen en de dieren)

Lied van de Zondag        146c : 1, 3 

De Heilige Schriften

Voor de kinderen

Lied met de kinderen    935 (Je hoeft niet bang te zijn)

Lezing         Psalm 121

Zingen    121: 1, 2 (Ik sla mijn ogen op en zie)

Lezing        Genesis 32: 23 - 32

Acclamatie     (staande)        339a (U komt de lof toe)

Woorden voor in de Chaos

Heilige Chaos            

KLAAGMUUR

Schrijf een gebed, een klacht of een jubel en stop het in de muur van oude liedboeken. Brand een kaarsje voor jezelf of een ander. Schrijf een wens of gebed voor de voorbeden.

KAARS IN KLEUR

Wat raakte u/jou in de Bijbellezingen van vanmorgen? Maak op een kaars met kneedwas een beeld dat daarbij past. De kaarsen worden kado gegeven aan mensen die wel wat extra licht kunnen gebruiken.

GESPREK

Wissel met elkaar uit waar de Bijbeltekst ons raakt of wat ons er in afstoot. Onder leiding van Anne-Meta Kobes-Gerritsen.

TEKENEN met HOUTSKOOL

De dichter van psalm 121 en Jacob die met Gods engel worstelde, maakten God van dichtbij mee. Ervaart u / ervaar jij ook dat God (soms) dichtbij is? Teken hier welke voorstelling u/jij daarbij heeft. Een worsteling, een stralende zon, een bries, ….?

Als er muziek klinkt verzamelen we weer

Zingen    886 (Abba Vader)


                           Gebeden en gaven

Dankgebed
Voorbeden met acclamatie 367e (Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons)

Stil gebed

Gesproken Onze Vader

Mededelingen

Inzamelingen 

  
1e collecte: Kuria, hospice
Deurcollecte: Kosten kerkdiensten (verwarming)

Slotlied        839 (Ik danste die morgen toen de schepping begon)

Zegen        

            V: De Heer zegene ons en behoede ons,
                De Heer doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig
                De Heer verheffe haar aangezicht over ons en geve ons vrede               

            A: AMEN

Orgelspel   

 

 

 

 

 

BETHELKERK                    21e zondag na Pinksteren
AMSTERDAM                    15 oktober 2013                  

Zondag van het werelddiakonaat; oogstdienst
                

                              voorbereiding

Orgelspel  

De gemeente wordt stil

De klok luidt:
        De kinderen, en zij die dienst doen komen binnen
        De kaarsen worden aangestoken
        Wanneer de klok zwijgt, gaat de gemeente staan

Groet, bemoediging en drempelgebed     291 d

Intochtslied    psalm 130:3,4 (hierna gaat men zitten)

Kyriegebed    ...en daarom bidden wij:     299d

Gloria        305

Gebed van de zondag

Lied van de Zondag         824       cantorij:1,3,5  allen:2,4

                             de Heilige Schriften

Voor de kinderen

Lied met de kinderen    822

Lezing         1 Koningen 19:1-18

Zingen    psalm 111:2,3

Lezing        Lucas 17:10-19

Acclamatie     (staande)        339a

Verkondiging

Zingen    283


                           gebeden en gaven

Voorbeden en stil gebed         acclamatie 367f

Mededelingen

Inzamelingen    
1e collecte: Kerk in Actie
2e collecte: Avondmaalsproject: scholing Guatamala
deurcollecte: Jeugdwerk
            
            maaltijd van de Heer

Tafellied        321

Tafelgebed          402a        Onze Vader    369d  (de klok luidt)

Brood en wijn

Slotgebed

Slotlied        419

Zegen        AMEN

Orgelspel      

BETHELKERK                                                       21e zondag na Pinksteren

AMSTERDAM                                                         15 oktober 2013

 

                   Zondag van het werelddiakonaat; oogstdienst

                                               voorbereiding

 

Orgelspel     De gemeente wordt stil

 

De klok luidt:

De kinderen, en zij die dienst doen komen binnen

                        De kaarsen worden aangestoken

                        Wanneer de klok zwijgt, gaat de gemeente staan

 

Groet, bemoediging en drempelgebed           291 d

 

Intochtslied psalm 130:3,4 (hierna gaat men zitten)

 

Kyriegebed  ...en daarom bidden wij:     299d

 

Gloria             305

 

Gebed van de zondag

 

Lied van de Zondag                     824       cantorij:1,3,5  allen:2,4

 

 

                                               de Heilige Schriften

Voor de kinderen

 

Lied met de kinderen       822

 

Lezing                       1 Koningen 19:1-18

 

Zingen          psalm 111:2,3

 

Lezing                       Lucas 17:10-19

 

Acclamatie     (staande)                339a

 

Verkondiging

 

Zingen          283

gebeden en gaven

 

Voorbeden en stil gebed                        acclamatie 367f

 

Mededelingen

 

Inzamelingen         

1e collecte: Kerk in Actie

2e collecte: Avondmaalsproject: scholing Guatamala

                        deurcollecte: Jeugdwerk

                                  

                                   maaltijd van de Heer

 

Tafellied                   350

 

Tafelgebed              402a               Onze Vader    369d  (de klok luidt)

 

Brood en wijn

 

Slotgebed

 

Slotlied                     419

 

Zegen                       AMEN

 

Orgelspel