Werelddiaconaat

De diaconie attendeert gemeenteleden op de nood van mensen elders in de wereld.
Vooral rond de speciale zondagen van het werelddiaconaat, de eerste in februari en de tweede in oktober,
en aan het begin van de 40-dagentijd.
Bij het avondmaal wordt een extra collecte gehouden.
Deze is ook bedoeld om wereldwijd te delen en is bestemd voor een project elders in de wereld.
 
Informatie bij de diakenen:
dhr Hans Visser, 020-631.11.69, hanswilmavisser@kpnplanet.nl
Kijk ook op: www.kerkinactie.nl